Fond PIO RS poziva penzionere

Fond PIO Republike Srpske poziva penzionere

Fond PIO Republike Srpske objavio je poziv penzionerima koji imaju srazmernu penziju sa Federacijom BiH da se što pre obrate najbližoj poslovnici tog Fonda. Naime, svi srazmerni penzioneri, potencijalno imaju pravo na isplatu razlike penzije. Nije od značaja da li koriste starosnu, invalidsku, ili porodičnu penziju. Razlika se određuje kao namirenje penzije do iznosa najniže penzije u Federaciji BiH.

Ko ima pravo

Pravo na isplatu razlike može da dobije korisnik srazmernog dela penzije, ali samo u slučaju da je zbir penzija ostvarenih kod Fonda PIO i Federalnog zavoda MIO/PIO manji od iznosa najniže penzije u Federaciji BiH. Dakle, ovo se odnosi na srazmerne penzionere po Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini. Dodatni uslov je da penzioner ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Baščaršija 3

Pravo se stiče od dana podnošenja zahteva

U pozivu se posebno napominje da je važno da se penzioneri što hitnije odazovu i podnesu zahtev. Razlog je u tome što pravo na isplatu razlike može da se ostvari najranije od dana podnošenja zahteva. Naravno, oni koji već primaju višu penziju od najnižeg iznosa u Federaciji ne treba da podnose ovaj zahtev. Podsećamo, poziv se odnosi na penzionere kojima zbir penzija iz oba entiteta ne prelazi najniži iznos u Federaciji BiH.

Sa poslednjim povećanjem, najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 538,27 konvertibilnih maraka, odnosno 275,21 evra.

Postoje i penzioneri koji neće imati pravo na razliku

Zahtev takođe ne treba da podnose ni korisnici prava kojima je Fond PIO RS utvrdio poseban staž u dvostrukom trajanju. Ovo se odnosi na staževe utvrđene pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske. Ograničenje ne važi samo za pripadnike Vojske RS, već i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovi penzioneri nemaju pravo na isplatu razlike penzije pa iz tog razloga nije ni potrebno da se javljaju Federalnom zavodu MIO/PIO.

Kako podneti zahtev

Zahtev se podnosi nadležnoj službi Federalnog zavoda, neposredno, putem pošte, ili punomoćnika. Uz zahtev je obavezno potrebno priložiti i:

  • dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini (CIPS prijava),
  • rešenje o priznavanju prava na srazmerni deo penzije kod Fonda PIO Republike Srpske i
  • uverenje koje izdaje Fond PIO RS o isplaćenim penzijama po mesecima u godini u kojoj se podnosi zahtev za isplatu razlike.

Za dodatne informacije, obratite se Federalnom zavodu za MIO/PIO.

Povezani članci