isplata penzije i naknada

Isplata penzije i novčanih naknada

Naši stariji rođaci i sugrađani pamte vremena kada je bilo uobičajeno da penziju donosi poštar. Bili su poštari tada dragi gosti u kući, dok su sa smeškom brojali novac i predavali ga korisnicima penzija. Posebno su im se radovali unuci, kojima bi obično sledio neki poklon, čisto da se lep događaj dodatno obeleži i učini još lepšim. Isplata penzije je tada bila kao mali praznik u porodici.

Bezbednost na prvom mestu

Došla su onda neka druga vremena, poštari više nisu želeli da sa sobom nose pune torbe para, a ni penzioneri nisu baš voleli da ih drže na gomili. Sve više penzionera počelo je svoj novac da poverava bankama i da se zadovoljava penzijskim čekom, izveštajem koji je potvrđivao da je novac legao na račun. Naravno, uvek je bilo onih koji su se držali tradicionalnog načina primanja penzije – u gotovini. Ređe iz navike, a češće iz praktičnih razloga – nisu svima banke baš blizu, ili lako dostupne, a nisu svi baš ni vični podizanju novca na šalteru, ili na bankomatu.

Ipak, izbor je i dalje ostao na penzionerima.

Promena propisa – obavezan bankovni račun

Sa dolaskom 2019. godine, zakonski propisi u Srbiji su izmenjeni i isplata penzije moguća je isključivo na tekući račun korisnika. Od tog dana svi podnosioci zahteva za penziju uz zahtev predaju i odgovarajuću potvrdu banke o otvorenom tekućem računu na koji će se isplata vršiti. U zavisnosti od banke, ovaj dokument se naziva i ovlašćenje, ili dozvola. Istovremeno je postalo neophodno i da se proveri da je na zahtevu za penziju ispravno navedena adresa prebivališta koja se slaže sa zvaničnom iz lične karte. U slučaju neslaganja, budući penzioner može da ima problema u isplati, ali i u korišćenju nekih drugih prava. Na primer, dešavaju se problemi u korišćenju zdravstvenog osiguranja kada adresa u ličnoj karti nije ista kao adresa koju vide lekari.

mirni dani u penziji

Korisnici koji su penziju i dalje primali na kućnu adresu mogu to da čine i dalje. Promena zakona odnosila se samo na buduće penzionere. Zatečeni penzioneri naravno mogu da pređu na isplatu na račun. Ako to učine, više ne mogu da se vrate na isplatu penzije preko pošte na kućnu adresu.

U slučaju da penzioner ima prebivalište u inostranstvu, isplata se vrši na devizni račun u banci koju korisnik izabere. Slično kao domaći korisnici, i posedovanje deviznog računa se dokazuje odgovarajućim dokumentom koji izdaje banka.

Pri otvaranju deviznog računa, proverite u banci koliko košta održavanje računa i da li se za devizne uplate naplaćuje provizija. Troškovi korišćenja inostrane penzije mogu da budu različiti. Neke penzije su vrlo male. Ukoliko banka naplaćuje svoje usluge, može čak da postane neisplativo primati takvu penziju. Banaka svakako ima dovoljno, različito posluju i zato nemojte da propustite da pitate sve što vas interesuje.

Račun za domaću penziju i račun za inostranu ne moraju da budu u istoj banci.

Isplata novčanih naknada

Pored penzije, neki građani koriste i prava na novčane naknade za telesno oštećenje, kao i za pomoć i negu drugog lica. Ove naknade isplaćuju se uz penziju i to se čini na isti način kao i isplata penzije.

Međutim, korisnici treba da znaju da selidbom u inostranstvo mogu da izgube mogućnost da koriste ove naknade. Naime, brojni međunarodni sporazumi predviđaju da se novčane naknade isplaćuju samo korisnicima koji imaju prebivalište u državi u kojoj su ostvarili pravo. To je slučaj sa svim sporazumima zaključenim između bivših republika SFRJ, ali i sa nekim drugim državama.

Zbog toga, ako ste korisnik prava na naknadu, proverite da li ćete moći da je koristite i nakon selidbe u inostranstvo.

Inostrane penzije – potvrda o životu

Isplata penzije u inostranstvu može da bude uslovljena i redovnim dostavljanjem potvrda o životu. Ona se traži kako bi se izbeglo da zbog kasnog saznanja o smrti korisnika dođe do velikog iznosa preplate i administrativnih komplikacija. Shodno postignutim i potpisanim sporazumima, penzioneri koji žive u nekim državama ne treba da dostavljaju potvrde o životu. Razlog je uspostavljena elektronska razmena podataka o činjenici života, čime je umanjena obaveza korisnika i olakšano korišćenje prava.

Penzija po međunarodnom ugovoru

Postoji mogućnost da se dostava ipak neposredno zatraži, ukoliko nije moguće kroz elektronsku razmenu pribaviti potrebne podatke. Ovo je najčešće slučaj kod korisnika koji nemaju penziju u državi u kojoj žive.

Ukoliko vam je potreban obrazac potvrde o životu, univerzalni obrazac možete da preuzmete sa sajta Zavoda za socijalno osiguranje.

Isplata punomoćniku

Isplata penzije, po želji korisnika, može da se vrši i ovlašćenom punomoćniku. Korisnici penzija i drugih prava mogu da dostave punomoćje overeno kod javnog beležnika, ili druge ovlašćene institucije. Punomoćje u inostranstvu može da se overi npr. u konzulatu Republike Srbije. Takođe se prihvata i overa kod javnih beležnika, notara, što je i uobičajen način overe u zemlji.

Punomoćjem se ovlašćuje drugo lice da u ime penzionera, na svoj račun, prima mesečne iznose prava.  Ovakvo punomoćje važi do opoziva, odnosno do smrti korisnika, ili lica koje je opunomoćeno. U slučaju opoziva punomoćja, korisnik prava je dužan da dostavi podatke o svom računu u banci, kako bi se isplata nesmetano nastavila. Naravno, može umesto računa i da se dostavi novo punomoćje dato drugom licu.

Isplata penzije i naknada

U slučaju da se isplata penzije, ili drugih prava vrši korisniku koji je smešten u odgovarajuću ustanovu za smeštaj (npr. starih lica), isplata može da se vrši i preko te ustanove, pa je moguće i da se od penzije neposredno namiruju troškovi smeštaja, delimično ili u celosti dok preostali deo penzije ostaje na raspolaganju korisniku prava.

Međutim, moguće je učini penziju dostupnom punomoćniku, a uz veći stepen kontrole. Naime, moguće je ovlastiti drugo lice da raspolaže sredstvima na tekućem računu. Ova procedura može da se obavi u banci kod koje je račun otvoren. Ovlašćeno lice može da raspolaže sredstvima penzionera u potpunosti, pa čak i da dobije platnu karticu na svoje ime.

Kupovina na rate

Penzioneri takođe mogu da koriste i pogodnost da na rate koje se neposredno obustavljaju od penzije kupe nešto od potrepština, ili medicinskih pomagala. Kupovina na ovaj način moguća je samo od preduzeća koja su sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključila odgovarajuće ugovore. Na ovaj način, penzioner može da kupi nešto što mu je potrebno bez korišćenja čekova, ili gotovine. Obaveštenje o kupovini dostavlja se Fondu, koji od penzije vrši obustavu odgovarajućeg iznosa kroz mesečne rate.

Obavezno obaveštavanje o promenama

Važno je da naglasimo i da svi penzioneri imaju obavezu da o promenama koje su nastupile nakon ostvarivanja prava treba da obaveste organizacionu jedinicu Fonda koja im vrši isplatu penzije. Tako, na primer, korisnici porodičnih penzija treba da dostave obaveštenje o zaposlenju, a deca i o završetku školovanja. Svi korisnici treba da prijave promenu adrese prebivališta.

Posebno treba da vode računa korisnici inostranih penzija kojima u slučaju zaposlenja može da bude obustavljena isplata penzije. U Srbiji ovakve obustave više nema, pa srpski penzioneri mogu da rade u drugoj državi i da nesmetano koriste penziju.

Kako se propisi razlikuju, a i menjaju, najbolje je da svaki penzioner proveri da li može da koristi inostranu penziju, a da istovremeno radi u državi u kojoj živi.

Detaljnije o ostvarivanju prava na penziju primenom međunarodnog ugovora, pročitajte ovde, a o načinu određivanja visine penzije ovde.

Povezani članci