Uslovi za porodičnu i invalidsku penziju Slovenija

Uslovi za invalidsku i porodičnu penziju u Sloveniji

Uslove za starosnu penziju u Sloveniji smo već obradili. Nastavljamo sa uslovima za invalidsku i porodičnu penziju.

Prava po osnovu invalidnosti

Uslov za invalidsku penziju je nesposobnost za rad. To je promena u zdravstvenom stanju koja je takve prirode da ne može da se izmeni lečenjem, ili rehabilitacijom. Uzroci mogu da budu bolest i povreda van posla, ali takođe i profesionalno oboljenje, ili povreda na radu.

U slučaju podnošenja zahteva za invalidsku penziju, medicinska komisija pregleda osiguranika i ukoliko postoji invalidnost, svrstava ga u jednu od tri kategorije.

I kategorija invalidnosti

Ovo je kategorija koja zapravo označava nesposobnost za privređivanje, odnosno rad u svojoj profesiji, ili izostanak bilo kakve sposobnosti za dalje zaposlenje.

II kategorija invalidnosti

Osiguranici kod kojih se utvrdi invalidnost druge kategorije mogu i dalje da rade. Međutim, njihova radna sposobnost je umanjena za najmanje 50%.

III kategorija invalidnosti

Ova kategorija utvrđuje se osiguranicima koji više ne mogu da rade sa punim radnim vremenom, ali mogu rade određene poslove u trajanju od najmanje 4 sata dnevno, ili im je sposobnost za rad umanjena za manje od 50%. Takođe se ova kategorija utvrđuje i osiguranicima koji i dalje mogu da rade sa punim radnim vremenom, ali ne na poslu koji su do tada obavljali.

Priroda Slovenija

Invalidska penzija

Osnovno pravo zasnovano na I kategoriji invalidnosti je invalidska penzija. Ovo pravo može da ostvari osiguranik kod koga je utvrđena ova vrsta invalidnosti.

Takođe, pravo na invalidsku penziju ostvaruje i osiguranik sa II kategorijom invalidnosti koji nije sposoban za drugi posao bez profesionalne rehabilitacije, a koju ne može da ostvari jer je stariji od 55 godina.

Osiguranik kod koga se utvrdi II kategorija invalidnosti, a koji nije sposoban za drugi posao sa nepunim radnim vremenom (najmanje 4 sata dnevno), bez profesionalne rehabilitacije, koju ne može da ostvari jer je stariji od 50 godina takođe ima pravo na invalidsku penziju.

Pravo na invalidsku penziju ostvaruje i osiguranik koji je navršio 65 godina života, ima invalidnost II, ili III kategorije, ali ne može da ostvari odgovarajuće zaposlenje zbog svojih godina.

Pravo na invalidsku penziju se utvrđuje u postupku koji se pokreće po zahtevu osiguranika. Deo postupka je i medicinsko veštačenje kojim se utvrđuje postojanje gubitka radne sposobnosti. U slučaju utvrđivanja invalidnosti, pravo se ostvaruje po prestanku osiguranja, odnosno zaposlenja.

Visina invalidske penzije obračunava se na vrlo sličan način kao i visina starosne penzije. Ipak, postoje pojedine izmene u vezi sa osnovom invalidnosti i trajanjem perioda osiguranja.

Ostala prava zasnovana na preostaloj radnoj sposobnosti (II i III kategorija invalidnosti)

Osiguranici kod kojih je utvrđena II ili III kategorija invalidsnosti, mogu da ostvare jedno od sledećih prava:

  • rad sa punim radnim vremenom, sa ograničenjima i pravom na benefite za invalidnost;
  • rad sa nepunim radnim vremenom i pravom na delimičnu naknadu;
  • pravo na profesionalnu rehabilitaciju

Pored utvrđene II ili III kategorije invalidnosti, uslov je i da osiguranik nije navršio 65 godina do dana kada mu je invalidnost utvrđena. Takođe je potrebno i da je uključen u obavezno osiguranje, a ako trenutno nije u osiguranju, onda je uslov da je navršio najmanje toliko penzijskog staža da pokrije 1/3 perioda od 20. godine života do dana invalidnosti. Ovaj period naziva se „radni vek“.

U slučaju da je invalidnost nastala kao posledica profesionalnog oboljenja i povrede na radu, staž se ne postavlja kao uslov.

Prava stečena po osnovu II i III kategorije invalidnosti traju onoliko koliko traje i sama nesposobnost.

Porodična penzija

Kao i u drugim državama, i u Sloveniji za ostvarivanje prava na porodičnu penziju postoje uslovi na strani preminulog, kao i uslovi koje treba da ispuni član porodice da bi tu penziju ostvario.

Članovi porodice mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju, ukoliko je preminuli bio korisnik prava na penziju. Uslov na strani preminulog je ispunjen i u slučaju da je bio korisnik prava po osnovu preostale radne sposobnosti.

Ukoliko preminuli nije bio korisnik prava, onda postoji minimalan uslov staža. Neophodno je da je navršio najmanje 5 godina staža osiguranja, ili 10 godina penzijskog staža.

Uslovi koji treba da ispuni član porodice koji podnosi zahtev za penziju zavise od srodstva sa preminulim.

Ljubljanski grad

Udovica i udovac

Uslovi za porodičnu penziju preživelog bračnog druga u Sloveniji su izjednačeni. I udovac i udovica treba da navrše 58 godina života do dana smrti osiguranika kako bi imali pravo na porodičnu penziju. Ukoliko do dana smrti nisu navršili 58 godina, ali jesu 53, ostvarivanje prava se odlaže do navršenja punih 58 godina života.

Postoji, međutim, i mogućnost da se pravo na porodičnu penziju ostvari bez obzira na starost. Ukoliko su udovac, ili udovica do dana smrti bili potpuno nesposobni za rad, ili to postanu u roku od godinu dana nakon smrti osiguranika, mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Pravo ima i preživeli bračni drug koji se stara o deci koja imaju pravo na porodičnu penziju.

Ukoliko u toku trajanja prava na porodičnu penziju koja se koristi uz decu preživeli bračni drug postane potpuno nesposoban za rad, ili napuni 58 godina života, može da zadrži pravo na porodičnu penziju i nakon što deci pravo prestane. U slučaju da je invalidnost osnov za zadržavanje i korišćenje prava, porodična penzija traje sve dok invalidnost postoji.

Ukoliko za vreme korišćenja prava uz decu preživeli bračni drug napuni 53 godine života, sa 58 će moći da ostvari pravo na porodičnu penziju. Ovo važi i u slučaju da deca u međuvremenu prestanu da koriste penziju.

Takođe, pravo na porodičnu penziju ima i udovica koja u roku od 300 dana od dana smrti osiguranika rodi dete kojem je preminuli otac.

Šta u slučaju da udovac ili udovica zaključe novi brak?

U slučaju da zaključe novi brak, ili vanbračnu zajednicu pre 60 godina života, pravo na porodičnu penziju prestaje.

Ovako izgubljeno pravo može da se povrati, ukoliko nakon prestanka novog braka nije ponovo ostvareno pravo na porodičnu penziju. Uslov je da porodičnu penziju i dalje koristi dete iz prethodnog braka. Takođe, ukoliko preživeli bračni drug u međuvremenu navrši godine života potrebne za porodičnu penziju (58) ima pravo ponovo da koristi tu penziju.

Porodična penzija uz ličnu penziju

Ukoliko udovica, ili udovac imaju pravo i na starosnu, ili invalidsku penziju, uz nju mogu da koriste i deo porodične. Naime, lična penzija može da se uveća za 15% porodične penzije. Ova odredba je slična onoj koja je uvedena u Hrvatskoj od 1. januara 2023. godine.

Deca

Deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15. godine života, ili do završetka školovanja. Ako se penzija koristi uz školovanje, pravo traje najduže do navršenih 26 godina života.

Dete koje u godini smrti roditelja ne ispuni uslove za upis naredne više godine škole ima pravo na porodičnu penziju do kraja sledeće školske godine.

Ako je dete registrovano na birou za zapošljavanje nakon 15. godine života, ima pravo na porodičnu penziju sve dok ne napuni 18 godina, pod uslovom da za to vreme ispunjava uslove za evidenciju kao nezaposleno lice.

Dete koje postane potpuno nesposobno za rad do 15. godine života, ili pre kraja školovanja, a pre 26. godine života, ima pravo na porodičnu penziju sve dok traje ta nesposobnost. Dete koje je postalo potpuno nesposobno za rad nakon 15. godine života, ili nakon završetka školovanja, ili navršenja 26. godine života, takođe ima pravo na porodičnu penziju. U ovom drugom slučaju, uslov je da je preminuli osiguranik to dete izdržavao do dana smrti.

Dete koje je izgubilo oba roditelja ima pravo na porodičnu penziju samo po smrti jednog od roditelja. Ipak, ta penzija se određuje u visini 100% penzije i to roditelja čija je penzija povoljnija.

Bizeljsko Slovenija

Ostali članovi porodice

I drugi članovi porodice mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju u Sloveniji, ali uz ispunjenje određenih opštih uslova.

Osnovni preduslov je da je preminuli izdržavao člana porodice do svoje smrti. Ukoliko je član porodice imao zajedničko prebivalište sa preminulim do dana smrti, a njegovi sopstveni prihodi ne prelaze 29% minimalnog penzijskog osnova u vreme smrti, smatra se da je ispunjen uslov izdržavanja.

Ovaj uslov je ispunjen i u slučaju da prebivalište nije bilo zajedničko, ali je najmanje godinu dana pre smrti preminuli redovno, mesečno finansijski pomagao člana porodice. Ova finansijska pomoć mora da iznosi najmanje 29% najnižeg penzijskog osnova u toj godini.

Članovi porodice koji na ovaj način mogu da ostvare pravo su pre svega pastorčad, unuci, ili druga deca. Dodatni uslov je da ova deca nemaju roditelje i da ih je preminuli izdržavao. Na njih se odnose i uslovi koje treba da ispune i deca preminulog. Ukoliko ova deca, ili unuci imaju žive roditelje, dodatni uslov je da su roditelji nesposobni za rad. Ovaj uslov je izjednačen sa I kategorijom invalidnosti.

Roditelji preminulog takođe mogu da imaju pravo na porodičnu penziju. Uslov je da su navršili najmanje 60 godina do dana smrti, ili pre tog dana nisu bili sposobni za rad.

Nesposobnost za rad utvrđuje lekarska komisija veštačenjem, na isti način kao i za invalidsku penziju.

Ko nema pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju ne može da dobije dete preminulog koje je u braku, ili vanbračnoj zajednici, jer je bračni drug u obavezi da ga izdržava.

Takođe, član porodice koji je pravnosnažno osuđen za ubistvo osiguranika po kome bi ostvario pravo, ne može to pravo da ostvari bez obzira na ispunjenost ostalih uslova.

Kako se određuje visina porodične penzije

Porodična penzija određuje se od starosne, ili invalidske penzije koju je preminuli koristio u vreme smrti. Ukoliko preminuli nije bio penzioner, obračun njegove penzije se vrši kao da je ostvario pravo na invalidsku penziju. Osnov za porodičnu penziju može da bude i nešto viši nego što je bila penzija umrlog. Razlog za to je što je minimalan penzijski osnov za porodičnu penziju 38%. Starosna penzija može da se odredi i u visini od samo 29,5%, o čemu smo već pisali. Kada se odredi penzijski osnov, porodična penzija se određuje u zavisnosti od broja članova porodice koji koriste penziju. Jednom članu pripada 70%, dok se za svakog sledećeg člana iznos povećava za 10%. Maksimalnih 100% dostižu četiri člana porodice koji istovremeno koriste porodičnu penziju. Ukoliko bi penziju koristilo više od četiri člana porodice, iznos se ne bi dalje uvećavao.

Povezani članci