Uslovi za penziju u Italiji

Uslovi za penziju u Italiji

Italija, zemlja sunca, vina, mode i automobila. Takođe i jedna od evropskih zemalja koja je među najpopularnija među migrantima sa naših prostora. Italijanska administracija je široko poznata kao jedna od sporijih i komplikovanijih u Evropi. Često podnosioci zahteva za penziju nemaju baš lepe reči za uslugu koju dobiju od Nacionalnog instituta za socijalno osiguranje (INPS). Međutim, kada postupak bude gotov, obično novi italijanski penzioneri budu zadovoljni iznosom penzije. Ipak je to i najvažnije. U ovom članku predstavićemo vrste prava u Italiji, kao i propisane uslove za penziju.

Uslovi za starosnu penziju

Za ostvarivanje prava na osnovnu starosnu penziju u Italiji, potrebno je 67 godina života i 20 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi. Za penziju nije važno da li je staž navršen po osnovu zaposlenja, samostalne delatnosti, poljoprivrede, ili po bilo kom drugom osnovu. Ovi uslovi ostaće sigurno nepromenjeni do 2026. godine i važe i za žene i za muškarce. Od 2027. godine očekuje se povećanje uslova za po 1 mesec godišnje.

Kao i u Srbiji, za ostvarivanje prava na penziju neophodan je prestanak radnog odnosa. Samozaposleni (preduzetnici, vlasnici preduzeća i sl.) mogu da ostvare penziju i bez prekida delatnosti.

Rim Italija

Ranije penzionisanje za pojedine kategorije

Za lica kojima je utvrđena invalidnost od najmanje 80%, starosna granica za odlazak u starosnu penziju je niža nego za ostale. Muškarci sa 80% invalidnosti u toku 2023. godine ostvaruju pravo na starosnu penziju kada navrše 61 godinu života, a žene sa 56 godina. Ova granica će se u narednim godinama podizati, radi prilagođenja produženom očekivanom životnom veku građana Italije.

Invalidnost od 80% utvrđuje se isključivo od strane medicinske komisije INPS. Italijanski propisi definišu invalidnost tako da se kod osiguranika utvrđuje umanjenje radne sposobnosti zbog slabosti, fizičkog, ili psihičkog nedostatka.

Radnici koji rade na naročito teškim poslovima, takođe mogu ranije u penziju. Doduše, taj uslov je trenutno samo neznatno niži. Potrebno je 66 godina i 7 meseci života, ali i 30 godina plaćenih doprinosa. Dodatni uslov je da iznos obračunate penzije bude najmanje 1,5 puta viši od socijalne pomoći. U 2023. godini, to znači da penzija mora da bude najmanje 754,095 evra.

Osiguranici koji su zaključno sa 31. decembrom 1992. godine imali najmanje 15 godina staža, nemaju obavezu da imaju ukupno 20 godina staža. Njima je dovoljno tih 15 godina koje su navršili do ovog datuma.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju

Prevremena starosna penzija uvedena je u italijanski sistem 2012. godine. Za ovu vrstu penzije uslov je samo navršen staž, a ne i godine života. U toku 2023. godine, uslov za prevremenu starosnu penziju za muškarce je 42 godine i 10 meseci, a za žene 41 godina i 10 meseci staža. Ukoliko osiguranik ima 12 meseci staža pre navršenih 19 godina života, uslov se za oba pola smanjuje na 41 godinu staža. Očekuje se da ovi uslovi važe do kraja 2026. godine.

U staž se sabiraju svi periodi osiguranja, navršeni po bilo kom osnovu. Sabiraju se i vremena koja su izjednačena sa radom (naknada za nezaposlenost, dobrovoljno osiguranje i slično).

Milano Italija penzija

Za prevremenu starosnu penziju u Italiji nema „penala“, odnosno penzija se ne umanjuje. Korisnik će primiti penziju u visini koja mu pripada na osnovu staža i plaćenih doprinosa, kao i u slučaju starosne penzije.

Korisnici starosne penzije u Italiji mogu nesmetano da rade i da primaju penziju. Ova povoljnost uvedena je u italijanske propise još 2001. godine.

Zahtev za penziju može da se podnese i 5 godina nakon dana kada su ispunjeni uslovi. Zapravo, zahtev može da se podnese i nakon što je protekao ovaj period, ali se pripadajuće penzije isplaćuju najviše 5 godina unazad. Ovo je znatno duži period od onog koji je uobičajen u našim krajevima. Retke su države koje penziju isplaćuju više od 6 meseci unazad.

Uslovi za invalidsku penziju

Pre svega, treba napraviti razliku između invalidske penzije, i invalidske naknade. Oba prava predviđena su italijanskim pravnim propisima.

Invalidska naknada

Invalidska naknada isplaćuje se osiguranicima koji imaju delimičan gubitak radne sposobnosti, odnosno invalidnost koja je u rasponu 74 – 99%. Uslov za invalidsku naknadu je 5 godina staža osiguranja. Naknada je ograničena na 3 godine, s tim što može 2 puta da se produži. Produženje se određuje na osnovu medicinskog veštačenja. Ukoliko postoji potreba da se naknada produži i treći put, ona postaje trajna.

Invalidska naknada pripada samo licima koja imaju prebivalište u Italiji i u 2023. godini iznosi 313,91 evro.

Zamak penzija Italija

Kako je u pitanju naknada, određen je i limit u prihodima osiguranika. Ukoliko osiguranik ostvaruje prihod viši od 5.391,88 evra (u 2023. godini), neće imati pravo na naknadu. Takođe, ova naknada ne može da se koristi istovremeno sa bilo kojom drugom vrstom naknade za invalidnost.

Sa druge strane, nema prepreka da se invalidska naknada koristi uz starosnu, ili porodičnu penziju ostvarenu pre 67 godina života. Takođe, korisnik naknade ima pravo i da radi. Naravno, naveden limit prihoda se i u ovim slučajevima uzima u obzir.

U slučaju da osiguranik navrši 67 godina života dok prima invalidsku naknadu, ona se prevodi u starosnu penziju, ili u socijalnu pomoć.

Invalidska penzija

Invalidska penzija pripada osiguraniku kod koga se utvrdi postojanje 100% invalidnosti, odnosno nesposobnost za dalji rad. Pravo na penziju određuje se od prvog dana po isteku meseca u kom je podnet zahtev i ispunjeni su uslovi.

Iznos invalidske penzije obračunava se delimično na osnovu sistema plata, a delimično prema uplaćenim doprinosima, za radnike koji su počeli da rade pre 1996. godine. Onima koji su sa radom počeli 1996. godine, ili kasnije, invalidska penzija se računa na osnovu uplaćenih doprinosa.

Lica koja nisu u mogućnosti sama da obavljaju životne aktivnosti, mogu uz penziju da zatraže i naknadu za ličnu pomoć. U slučaju da lice koje dobije ovu naknadu bude hospitalizovano, isplata naknade se privremeno obustavlja.

Trst Italija penzije

Značajno je naglasiti da se invalidska penzija „ne nasleđuje“ u slučaju smrti korisnika. Dakle, ona nije osnov za određivanje porodične penzije.

Da bi ostvario pravo na invalidsku penziju, osiguranik mora da ima najmanje 5 godina (260 nedelja) osiguranja. Najmanje 3 godine (156 nedelja) mora da bude navršeno u periodu od 5 godina koje prethode danu podnošenja zahteva.

Bez obzira na kategoriju osiguranja, za ostvarivanje prava na invalidsku penziju neophodan je prestanak radnih aktivnosti.

Uslovi za porodičnu penziju

Ova vrsta penzije dostupna je pojedinim članovima porodice umrlog osiguranika, ili penzionera. Uslov je da je umrli navršio 5 godina staža, od čega najmanje 3 u periodu od 5 godina pre dana smrti. Dakle, uslov je sličan onom koji je propisan za invalidsku penziju. Ukoliko uslov za poslednjih 5 godina nije ispunjen, druga opcija je da umrli ima najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ukoliko nijedan uslov nije ispunjen, članovi porodice imaju pravo na isplatu jednokratne naknade za smrt člana porodice.

Članovi porodice umrlog

Pravo na penziju imaju supružnici, deca, roditelji, braća i sestre umrlog.

Supružnik umrlog ima pravo na porodičnu penziju i u slučaju da je brak razveden, uz uslov da je umrli imao obavezu izdržavanja. Ukoliko je umrli imao više brakova i više lica ima pravo na penziju, iznos penzije će biti podeljen između njih odlukom suda.

Deca imaju pravo na penziju do 18. godine života. Ukoliko pohađaju srednju, ili višu školu, penziju mogu da koriste do 21. rođendana, a studenti do 26 godina života. Kada se penzija koristi uz školovanje, dodatni uslovi su da deca ne smeju da rade i da ih je umrli izdržavao. Za invalidnu decu godine života nisu bitne, ali je potrebno utvrditi da je dete izdržavao umrli do dana smrti.

Prozor Italija penzije

Maloletni unuci takođe mogu da dobiju penziju, ali samo ako ih ne izdržavaju roditelji i na dan smrti su živeli sa umrlim. Dodatni uslov je da nemaju nikakav drugi izvor prihoda, što podrazumeva i da nemaju penziju po bilo kom drugom osnovu. Ukoliko su roditelji živi, mora se dokazati da oni nisu u mogućnosti da izdržavaju decu.

U slučaju da umrli nije imao supružnika, decu, ili unuke, penzija može da se isplaćuje i roditeljima. Uslov je da oni imaju najmanje 65 godina života, da nisu korisnici penzije i da ih je umrli izdržavao na dan smrti.

Samo u slučaju da umrli nema ni roditelje kojima bi se isplaćivala penzija, pravo može da se utvrdi braći, ili sestrama, koji su invalidi i umrli ih je izdržavao na dan smrti.

Visina porodične penzije

Iznos porodične penzije određuje se u procentu u odnosu na penziju koja bi pripadala umrlom na dan smrti. Kako u Italiji ne postoji jednostavno opšte pravilo za određivanje procenta, prikazaćemo sve zakonski određene procente u tabeli.

Član porodiceProcenat penzije
Samo udovac, ili udovica60%
Supružnik sa jednim detetom80%
Supružnik sa dvoje, ili više dece100%
Dete70%
Dvoje dece80%
Troje, ili više dece100%
Roditelj15%
Oba roditelja30%
Brat, ili sestra15%
Dvoje braće, ili sestara30%
Troje braće, ili sestara45%
Četvoro braće, ili sestara60%
Petoro braće, ili sestara75%
Šestoro braće, ili sestara90%
Sedmoro ili više braće, ili sestara100%

Pravo na porodičnu penziju pripada od prvog dana narednog meseca od dana smrti osiguranika, bez obzira na to kada je zahtev podnet.

Prestanak prava na porodičnu penziju

Bračnom drugu penzija prestaje ukoliko zaključi novi brak, s tim što se korisniku isplaćuje jednokratna naknada u visini dvogodišnje penzije. U slučaju da penziju koriste i deca, obračunava se nov iznos za njih, a iznos jednokratne naknade se računa tako da penzija za decu ima prednost.

Deci pravo na penziju prestaje u vezi sa školovanjem, prema uslovima za sticanje prava na porodičnu penziju. Ukoliko za vreme korišćenja penzije dete radi, ili prekine školovanje, pravo na penziju ne prestaje, već se privremeno prekida i može da se nastavi. Isti uslovi važe i za unuke. Invalidnoj deci prestaje pravo na porodičnu penziju ako se utvrdi da je prestala invalidnost.

Roditeljima, braći i sestrama pravo na penziju prestaje ukoliko ostvare pravo na drugu vrstu penzije. Braći i sestrama pravo prestaje i u slučaju da zaključe brak, ili se utvrdi da više nemaju invalidnost.

Šta ako nemate dovoljno staža za penziju?

Pre svega, podsećamo da sve države našeg regiona imaju zaključene sporazume o socijalnom osiguranju sa Italijom. Ova država je u Evropskoj uniji, pa se u ukupan staž sabiraju i svi staževi navršeni u drugim državama članicama. Dakle, ukoliko nemate staž u Italiji u dovoljnom trajanju, za ispunjenje uslova će se sabrati i staževi u svim drugim državama u skladu sa primenom međunarodnog prava.

Trst Italija

Međutim, ako ni uz sabiranje svih staževa u inostranstvu ne ispunjavate uslove, rešenje i dalje postoji. Ukoliko živite u Italiji, imate mogućnost da dobrovoljno uplatite doprinose u trajanju koje je potrebno da biste ispunili uslov. Vodite računa, plaćanje doprinosa može da počne najranije šest meseci pre podnošenja zahteva. Ukoliko Vam ovaj period znači, vodite računa da pri podnošenju zahteva naglasite da želite da uplatite i raniji period jer se to ne podrazumeva, već je samo mogućnost za osiguranike.

Dodatne informacije

Kao što vidite, i italijanski sistem je dosta komplikovaniji od naših, domaćih. U ovom članku nisu navedene sve pojedinosti, svi detalji. Izabrali smo informacije koje će značiti većini čitalaca. Ukoliko to bude neophodno, o posebnim pojedinostima će pravu informaciju uvek pružiti službenici koji vode postupak.

Ukoliko želite da proverite detalje o svom stažu u Italiji, pa i da napravite probni obračun visine penzije, i to je moguće. INPS je na svojim internet stranama ponudio i takvu uslugu.

Saznajte i uslove za penziju u Holandiji, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Srbiji, ili Hrvatskoj.

Povezani članci