Uslovi za penziju u Švajcarskoj

Uslovi za penziju u Švajcarskoj

Invalidske penzije

U slučaju kada mere integracije nisu uspešne, ili samo delimično ostvare svoj cilj, licu sa invaliditetom određuje se invalidska penzija.

Pre svega, utvrđuje se stepen invalidnosti. Švajcarski sistem razlikuje zaposlena, nezaposlena i delimično zaposlena lica. Na osnovu ove podele, pristupa se utvrđivanju stepena invalidnosti, koji zavisi od gubitka zarade.

Određivanje stepena invalidnosti

Na primer, u slučaju zaposlenih lica prvo se utvrđuje prihod koji bi lice ostvarivalo bez oštećenja zdravlja. Zatim se određuje prihod koji bi mogao da se ostvari sa invaliditetom, nakon sprovođenja rehabilitacionih mera. Za obračun nije bitno da li je taj prihod stvarno ostvaren. Odnos gubitka i pune zarade predstavlja stepen invalidnosti.

Puna zarada: 60.000 CHF

Zarada sa invaliditetom: 20.000 CHF

Gubitak: 40.000 CHF

Stepen invalidnosti: 40.000 / 60.000 x 100 = 67% (zaokruženo).

U ovom primeru, utvrđuje se stepen invalidnosti od 67%.

Kod lica koja nisu zaposlena, porede se zarade u prethodnom zaposlenju i mogući gubitak, dok kod delimično zaposlenih lica se porede zarade u ranijem periodu rada, sa aktuelnim delimičnim zaposlenjem.

Određivanje visine invalidske penzije

Visina penzije zavisi od utvrđenog stepena invaliditeta. Ukoliko je stepen 70% ili viši, isplaćuje se penzija koja je u punom iznosu starosne penzije koja bi pripadala istom licu. Ukoliko je procenat između 50% i 69%, korisniku pripada penzija u istom procentu visine starosne penzije. Na primer, za invalidnost 65% pripadao bi iznos koji odgovara 65% visine starosne penzije.

Ukoliko je invalidnost ispod 50%, procentualni iznos je niži od procenta invalidnosti i kreće se između 25% i 47,5%.

Lica kod kojih se utvrdi invalidnost ispod 40% nemaju pravo na invalidsku penziju.

Pisali smo već o tome da na visinu invalidske penzije značajno i nepovoljno utiče visok hipotetički prihod i da postoji tendencija da se obračun izmeni. Planirane izmene dovele bi do povećanja i zatečenih i budućih invalidskih penzija.

Pravo na invalidsku penziju može da se ostvari najranije 6 meseci nakon podnošenja zahteva, a sa navršenjem godina života ona se prevodi u starosnu penziju.

Švajcarska

Uslovi za porodičnu penziju

Kao i u drugim državama, cilj porodične penzije je da obezbedi materijalnu bezbednost članovima porodice umrlog. Švajcarski propisi poznaju tri vrste porodične penzije – penziju za udovice, za udovce i za siročad.

Penzija za udovice

Uslovi su različiti za udate i razvedene žene. Udovice koje su bile u braku u vreme smrti muža imaju pravo na penziju ukoliko imaju decu, ili ako u vreme smrti supruga imaju preko 45 godina, a brak je trajao najmanje 5 godina. Zanimljivo je da se godine braka sabiraju, ako su supružnici bili u braku više puta.

Za razvedene žene uslovi su nešto stroži. Razvedene žene imaju pravo na udovičku penziju ukoliko imaju decu i razvedeni brak je trajao najmanje 10 godina, ili ako su u vreme razvoda imale više od 45 godina, a razvedeni brak je trajao najmanje 10 godina. U slučaju da razvedena žena ne ispunjava nijedan od ovih uslova, one udovičku penziju mogu da koriste do 18. rođendana najmlađeg deteta. Takođe, razvedene žene mogu da koriste udovičku penziju i kada najmlađe dete napuni 18 godina, a nakon što su navršile 45 godina.

Penzija za udovce

Udovci u Švajcarskoj definitivno imaju manje mogućnosti da koriste penziju po smrti supruge. Naime, bez obzira na to da li su sa preminulom suprugom bili u braku, pa čak i na to da li je brak bio razveden, udovci imaju pravo na penziju samo ako imaju maloletnu decu. Pravo na udovačku penziju prestaje kada najmlađe dete napuni 18 godina.

Penzija za siročad

Deca imaju pravo na penziju po smrti oca, ili majke. U slučaju smrti oba roditelja, određuju se dve penzije za siročad. Pravo na penziju deca mogu da koriste dok ne navrše 18 godina života. Pravo se produžava dok traje školovanje, ali najviše do 25. rođendana.

Kako se određuje visina porodične penzije

Iznos porodične penzije obračunava se na isti način kao i starosna penzija. Dakle, iznos koji bi pripadao umrlom se isplaćuje u celosti, a ne u određenom procentu. Međutim, ukoliko je osiguranik preminuo pre navršenih 45 godina života, obračunata visina penzije se uvećava za 5 do 100%. Procenat uvećanja zavisi od godina života osiguranika u vreme smrti. Što je osiguranik mlađi, to je uvećanje obračunatog iznosa veće. Na ovaj način se kompenzuje značajno kraći staž preminulog, kako iznos porodične penzije ne bi bio previše nizak.

Montreux Švajcarska

Dodatne informacije

Švajcarski nosilac osiguranja predlaže da se zahtev za penziju podnese 3-4 meseca pre ispunjenja uslova. Takođe je značajno da se za raniju starosnu penziju zahtev podnosi najkasnije poslednjeg dana u mesecu u kom je ispunjen uslov. Ukoliko se ovaj rok propusti, zahtev može da se podnese ponovo tek sledeće godine. Dakle, za podnošenje zahteva za ranije penzionisanje rok je vrlo striktan, bez tolerancije. I zahtev za odlaganje penzije mora da se podnese blagovremeno. Poslednji rok za podnošenje zahteva je godinu dana od ispunjenja starosne granice za penzionisanje.

Zahtev za penziju se podnosi prema mestu prebivališta. Ukoliko živite u Švajcarskoj, podnećete zahtev najbližoj kantonalnoj kancelariji. Oni koji žive u nekoj drugoj državi, zahtev podnose nosiocu osiguranja u toj državi, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Zanimljivo je da podnosilac zahteva ima pravo da traži da mu se uspostavi privremena isplata do donošenja rešenja, u slučaju da odluka nije doneta u roku od dva meseca od dana kada bi pravo pripadalo.

Pravo na penziju ostvaruje se od prvog dana po isteku meseca u kom je ispunjen uslov, a u slučaju smrti korisnika, penzija se isplaćuje u celosti za mesec u kom je smrt nastupila. Porodična penzija se takođe isplaćuje do isteka meseca u kom su prestali uslovi za korišćenje prava.

Penzije se u Švajcarskoj po pravilu isplaćuju unapred, do 5. u mesecu. Ta isplata odnosi se na penziju koja pripada za mesec u kom je i isplaćena.

Švajcarska penzijska kasa nudi i mogućnost procene visine penzije. Ukoliko ste za to zainteresovani, sve što je potrebno možete da pronađete na ovom linku.

Pročitajte i o uslovima za penziju u Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Srbiji, ili u Hrvatskoj.

Povezani članci