volonteri imaju pravo na penziju

Nemačka – I volonteri imaju pravo na penziju

Ako birate novu karijeru ili jednostavno želite da činite dobro, Nemačka nudi mogućnost da koristite volonterski servis. Naime, u Nemačkoj postoje tri organizacije – Savezni volonterski servis (BFD), Dobrovoljna socijalna godina (FSJ) ili Dobrovoljna ekološka godina (FOJ) koje omogućavaju organizovan dobrovoljni rad. Sa svoje strane, država nagrađuje one koji se za ovakav rad opredele. Svi oni su obavezno osigurani – i penzijski i zdravstveno. Ovo osiguranje je obavezno po zakonu, a volonter nije u obavezi da plaća doprinose. Umesto njega, to čini organizacija, ili poslodavac. Doprinosi se uplaćuju u celosti, za potpuno socijalno osiguranje – za slučaj nezaposlenosti, penzijsko i zdravstveno osiguranje. U osnovicu doprinosa ulazi i takozvani „džeparac“, kao i troškovi smeštaja, hrane, radne odeće. Volontiranje se računa u staž i utiče na pravo na penziju.

ekološko volontiranje

Ko može da volontira

Volontiranje je dostupno – svima. Dobrovoljna društvena, ili ekološka godina dostupne su mlađima od 27 godina. Savezna dobrovoljna služba dostupna je svima, pa i penzionerima. Uslov je završeno obavezno školovanje. Volontiranje je dostupno i strancima, ukoliko imaju boravišnu dozvolu koja omogućava rad, ili radnu dozvolu. Čak je uz boravišnu dozvolu moguće zatražiti posebnu dozvolu za učešće u dobrovoljnoj službi.

Kakvi su poslovi raspoloživi

Volonterima su na raspolaganju sasvim različite oblasti rada. Obično se traže medicinske sestre, za gerijatrijsku negu i pomoć osobama sa invaliditetom. Takođe, traže se i volonteri za brigu o deci. Interesantno je da su raspoloživi i poslovi u oblasti očuvanja prirode i pejzaža, pa i sporta, kulture… Tu su i poslovi civilne zaštite i zaštite od katastrofa. Angažovanje obično traje 12 meseci, a nekada izuzetno i 24. Obično su limiti postavljeni na najmanje 6 do najviše 18 meseci. Vrlo često volonteri ove poslove obavljaju uz zaposlenje sa punim radnim vremenom. Ovo naročito važi za one mlađe od 27 godina.

Volonteri za vreme angažovanja dobijaju džeparac, razne beneficije u naturi, ali i besplatne seminare. Uslovi mogu da se razlikuju između nemačkih saveznih država, ali načelno – to su načini „nagrađivanja“ volontera.

održavanje pejzaža i prirode

Socijalno osiguranje

Volonteri su obavezno osigurani u svim granama socijalnog osiguranja. Dakle, za njih se plaćaju doprinosi za penzijsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Jedini izuzetak su penzioneri koji primaju punu starosnu penziju. Oni su u potpunosti oslobođeni plaćanja doprinosa.

Prijava na osiguranje nije obaveza volontera, već poslodavca koji ga je angažovao. On je u obavezi da prijavi dobrovoljca na isti način kao što bi prijavio radnika u punom radnom odnosu. Prijava se podnosi prema mestu zaposlenja, a na osnovu ugovora o volonterskom radu. Osiguranje prestaje istekom, ili raskidom ugovora.

Doprinose za socijalno osiguranje, naravno, ne plaća volonter. Oni su u potpunosti obaveza poslodavca. Za osnovicu doprinosa uzima se vrednost „džeparca“. Ovaj iznos limitiran je u ovoj godini na 438 evra mesečno, pa ni osnovica ne može da bude viša. U džeparac se uračunava i vrednost naknada koje volonter dobija u naturi. To su najčešće smeštaj i hrana. Vrednost ovakvih naknada je propisana na godišnjem nivou od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja SR Nemačke.

Volonterski rad utiče na penziju

Čak i u slučaju da je volonter mlad i godinama daleko od penzije, volontiranje se uračunava u penzijski staž. Generalno, nemački sistem određivanja penzije je takav da svaki uplaćen doprinos može samo da poveća penziju. Tako i volonterski rad svakako ima pozitivan efekat na budući iznos penzije. Volonteri dobijaju godišnje informacije o proceni budućeg iznosa penzije. Ova informacija se prvi put šalje osiguraniku automatski kada navrši 27 godina života.

Naravno, iznos penzije će daleko više zavisiti od buduće zarade po osnovu rada. Džeparac ostvaren za volontiranje ima relativno malu vrednost i iznos penzije koji se samo po osnovu džeparca procenjuje ne može da bude veliki. Na primer, volonter koji mesečno ostvaruje džeparac u vrednosti 420 evra, svoju mesečnu penziju uvećava za nepunih 5 evra.

Pored toga, svaki mesec volontiranja računa se i kao mesec staža osiguranja. Ovo je važno jer se upravo ova kategorija staža koristi pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za penziju. Dakle, bez obzira na relativno malu zaradu, volonteri na ovaj način ostvaruju staž koji im u budućnosti olakšava odlazak u penziju.

volontiranje čišćenje prirode

Volontiranje je izuzetno popularno

Imajući u vidu i benefite u pogledu edukacije, seminara, stručnog osposobljavanja, kao i upoznavanje i druženje sa drugim volonterima, nije čudno što je ovaj način rada u Nemačkoj vrlo popularan. Mladi procenjuju da im je volontiranje dobar način da premoste period od školovanja do punog zaposlenja, a starijima je to često način da reše neke druge životne probleme.

Zato ne treba da čude statistički podaci. Svake godine u Nemačkoj oko 16 miliona ljudi obavlja volonterski rad. Stariji od 50 godina čine više od polovine volontera, a u pogledu pola situacija je manje-više uravnotežena iako je među volonterima obično nešto više muškaraca. Svi ovi ljudi doprinose nemačkom društvu u celini, a istovremeno ostvaruju određenu korist i za sebe.

Ukoliko želite da saznate više, na sajtu nemačkog penzijskog fonda raspoloživa je brošura sa svim informacijama o volontiranju. Možete je preuzeti klikom na link.

Povezani članci