Najniži i najviši iznos

Najniži i najviši iznos penzije

Mesečni iznos penzije svakom penzioneru određuje se na osnovu trajanja penzijskog staža koji je navršio, kao i na osnovu podataka o njegovim ostvarenim zaradama i naknadama koji su registrovani u matičnoj evidenciji. Detaljno smo već opisali način određivanja visine penzije. Iznosi penzije mogu značajno da se razlikuju. Nekada mesečni iznos penzije određen na ovaj način bude nizak, u toj meri da bi korisnik koji bi primao takvu penziju bio doveden u težak materijalni položaj. Sa druge strane, nekim korisnicima se obračuna izuzetno visok iznos penzije. Iz tog razloga, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje najniži i najviši iznos penzije.

Najniži iznos penzije

Najniži iznos penzije predstavlja minimum koji mora da se isplati korisniku penzije bez obzira na to koliko staža i kakve zarade je ostvario u svojoj radnoj karijeri. Od uvođenja u pravne propise, najniži iznos penzije određivan je na različite načine. U ranijim propisima, garantovani iznos zavisio je od trajanja navršenog staža. To znači da su penzioneri koji navrše staž u dužem trajanju imali i viši zagarantovan iznos penzije. Počev od 1. januara 2002. godine, ova praksa je napuštena pa svi penzioneri imaju pravo na jednak najniži iznos penzije. Tada je propisano da je najniži iznos penzije jednak 20 odsto prosečne zarade u Republici u prethodnoj godini. Od 1. januara 2006. godine iznos je uvećan na 25 procenata prosečne zarade u prethodnoj godini.

Prema važećem Zakonu, korisnicima iz kategorije osiguranika zaposlenih, samostalnih delatnosti, kao i za profesionalna vojna lica, najniži iznos penzije vanredno je usklađen od 1. januara 2011. godine, prema statističkim podacima koji se odnose na učešće najnižeg iznosa penzije u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa na teritoriji Republike Srbije. Tako određen iznos se dalje usklađuje u skladu sa Zakonom i sada, na samom kraju 2023. godine iznosi 21.766,26 dinara. Najniži iznos penzije za korisnike poljoprivrednih penzija bio je utvrđen u visini 20% prosečne zarade iz prethodne godine, a takođe je prema odredbama Zakona vanredno usklađen od 1. januara 2011. godine. Tada je poljoprivrednicima propisana najniža penzija od 9.000 dinara i od tog datuma se dalje usklađuje. U januaru 2024. godine ona iznosi 24.987,67 dinara. U ovaj iznos uračunato je poslednje povećanje penzija od čak 14,8%.

iznos penzije

Nekada korisnik nema pravo na garantovani iznos penzije

Kao što smo rekli, najniži iznos penzije isplaćuje se onim korisnicima kojima je primenom zakonskih odredbi određena penzija u iznosu koji je niži od ovih, garantovanih iznosa. Međutim, postoje okolnosti zbog kojih to nekada nije moguće.

Na isplatu najnižeg iznosa penzije može da utiče prebivalište korisnika penzije, kao i to da li je korisnik ostvario pravo na penziju u inostranstvu. Naime, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju je propisano da se najniži iznos penzije korisniku isplaćuje samo ako zbir penzije koja je određena u Srbiji i penzije koju dobija iz inostranstva nije veći od propisanog najnižeg iznosa. Ukoliko je zbir tih penzija veći, onda se korisniku isplaćuje samo penzija određena prema opštim zakonskim propisima, na osnovu ostvarenog staža i zarada. U slučaju da je zbir penzija manji od najnižeg iznosa penzije, korisniku će se isplaćivati razlika do najnižeg iznosa penzije. Dakle, zbir penzije koju prima iz inostranstva i penzije koju prima u Srbiji iznosiće ukupno onoliko koliki je propisani najniži iznos penzije.

Inostrana penzija

Visina inostrane penzije obračunava se prema važećem deviznom kursu na dan ostvarivanja prava. Kako se pravni propisi u Srbiji i drugim državama razlikuju, dešava se i da penzioner ne ostvari pravo na penziju u Srbiji i u drugoj državi istog dana. Ukoliko je inostrana penzija ostvarena nakon penzije u Srbiji, obračunaće se njena visina u dinarskoj vrednosti na dan priznavanja prava. Zatim se, od tog dana, ponovo odlučuje o najnižem iznosu penzije. Moguće je da se korisniku dodeli razlika do najnižeg iznosa penzije, ili da se isplata najnižeg iznosa potpuno obustavi.

O činjenici da je pravo na penziju utvrđeno u inostranstvu Fond dobija službeno obaveštenje od inostranog nosioca osiguranja. Ukoliko se o pravu na penziju u inostranstvu prvi put odlučuje, po pravilu će se sačekati odluka inostranog nosioca osiguranja. Isplata najnižeg iznosa penzije se odlaže, kako bi se izbegla eventualna preplata. Inostrana penzija u svakom slučaju utiče na ovo pravo.

penzija iz inostranstva

Prebivalište u inostranstvu

Uticaj prebivališta na korišćenje najnižeg iznosa penzije uređen je međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju koje primenjuje Republika Srbija sa drugim državama. U slučaju da lice koje koristi najniži iznos penzije menja mesto prebivališta, odnosno preseli se iz Republike Srbije u inostranstvo, u obavezi je da o toj promeni odmah obavesti Fond. Ovo se čini u cilju dalje isplate penzije u inostranstvu. Istovremeno se i proverava da li se i dalje može vršiti isplata najnižeg iznosa, onima koji ga koriste. U protivnom može da dođe do znatnih preplata i neugodnih situacija za korisnika. Preplaćeni iznos uvek mora da se vrati, iako korisniku pripada relativno mali iznos penzije.

Najčešća preseljenja korisnika su u neku od država koje su nastale na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Svi sporazumi zaključeni sa tim državama sadrže odredbu da se najniži iznos ne isplaćuje korisniku sa prebivalištem u drugoj državi. Dakle, ukoliko bi se korisnik prava na najniži iznos penzije preselio iz Republike Srbije, na primer, u Bosnu i Hercegovinu, njemu bi se od dana promene prebivališta obustavila isplata najnižeg iznosa penzije.

Važno je ponoviti i naglasiti da se kao činjenica na osnovu koje se ceni mogućnost isplate najnižeg iznosa uzima prebivalište. Nebitno je da li se isplata penzije vrši u Srbiji, ili u drugoj državi. Na primer, lice sa prebivalištem u Crnoj Gori može da ovlasti drugo lice da prima penziju u Srbiji. Međutim, to ne znači da će se nastaviti sa isplatom najnižeg iznosa penzije. Jednako postupaju i nosioci osiguranja u drugim državama. Tako građani Srbije ne bi mogli da koriste garantovani iznos penzije iz, na primer, Hrvatske čak i ako se isplata vrši na račun neke hrvatske banke.

visok iznos penzije

Najviši iznos penzije

Pored veoma malih penzija, postoje i one koje su pozicionirane na drugom kraju skale. Osim garantovanog, najnižeg iznosa penzije, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju uređuje i pitanje najvišeg, maksimalnog iznosa penzije koji se može odrediti korisniku. Prema važećim propisima, maksimum je određen tako što pri utvrđivanju visine penzije lični koeficijent može da iznosi najviše 3,8. Ograničeno je i najduže trajanje penzijskog staža za obračuna na 45 godina. Ova dva limita znače da penzija može da iznosi najviše 230.145,48 dinara. Naravno, i u ovaj iznos je uračunato poslednje usklađenje za januar 2024. godine.

Najviši iznos penzije ograničava se istovremeno na dva načina. Prema prvom, nijedan penzioner ne može da ima lični koeficijent viši od 3,8, ni u slučaju da je matematički obračunat u višoj vrednosti. Drugo ograničenje odnosi se na ukupan penzijski staž za obračun visine penzije. On je ograničen na 45 godina, odnosno navršen staž koji prelazi ovo trajanje ne uzima se u obzir za obračun. Pored navedenih ograničenja, postoji i ograničenje na nivou svake pojedinačne godine. Godišnji lični koeficijent ne može da bude viši od petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici. O ovom ograničenju se vodi računa već pri uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zato se retko dešava da ga je potrebno primeniti i pri obračunu visine penzije.

Za razliku od najnižeg, na najviši iznos penzije ne utiču ni inostrana penzija, ni prebivalište. On se primenjuje pri svakom određivanju visine penzije. Dakle – ne postoji mogućnost da bilo ko, u bilo kojim okolnostima, dobije viši iznos.

Povezani članci